Jarosław: Zakup samochodu BUS 9- osobowy przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 252740 - 2008; data zamieszczenia: 01.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP , ul. Ks. M. Lisińskiego 7, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie, tel. (016) 621 34 75, faks 016 6213475.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka zależna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu BUS 9- osobowy przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostwa samochodu BUS 9-osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych z uwzglednieniem wymagań technicznych zawartych w specyfikacji SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.44.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.sow2.jaroslaw.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. 37-500 Jarosław, ul. Lisińskiego 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. 37-500 Jarosław, ul. Lisińskiego 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).