Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP

Działalność Ośrodka

Budynek Specjalnego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Ks. Lisińskiego
Budynek Specjalnego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Ks. Lisińskiego

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej jest placówką opiekuńczo - wychowawczą dla dziewcząt niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą dyrektora Ośrodka, dopuszcza się przyjęcie dziecka z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Ośrodek jest niepubliczną placówką opieki częściowej, pracującą w ciągu roku szkolnego,dostępną dla wszystkich dzieci,niezależnie od ich wyznania.

Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP, Prowincja Przemyska. Ośrodek podlega nadzorowi pedagogicznemu Kuratora Oświaty w Rzeszowie, a jako placówka katolicka podlega również nadzorowi Biskupa Archidiecezji Przemyskiej, w zakresie ustalonym przez prawo kościelne.

Władzą w Ośrodku są: Dyrektor, którego powołuje Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Dyrektor reprezentuje Ośrodek, jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności,sprawuje nadzór nad wychowankami Ośrodka ich edukacją oraz wychowaniem, zatrudnia personel opiekuńczo - wychowawczy, administracyjno - obsługowy, a także określa zakres jego czynności i kompetencji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powołuje również zespół rekwalifikacyjny i kieruje jego pracami.

Rada pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym, powołanym do podejmowania uchwał w zakresie działalności opiekuńczej, wychowawczo -rewalidacyjnej, a także spraw organizacyjnych i administracyjno -gospodarczych. Tworzą ją wychowawcy, którzy działają pod kierunkiem dyrektora, wypełniając stosowne zadania określone ustawą o systemie oświaty. Działalność rady pedagogicznej obejmuje: planowanie i organizowanie pracy edukacyjnej, wychowawczej, rewalidacyjnej i opiekuńczej oraz -ocenę osiągniętych wyników nauczania i wychowania, -współpracę ze szkołą, rozpatrywanie spraw związanych z opieką, wychowaniem, nauczaniem, stanem zdrowotnym i sytuacją rodzinną wychowanek.

Wychowanki Specjalnego Ośrodka
Wychowawczego w Jarosławiu
Wychowanki Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Jarosławiu

Pracę, jaką wykonuje dyrektor, personel opiekuńczo - wychowawczy i pomocniczy, ma cechować troska o stworzenie wychowankom atmosfery na wzór kochającej się rodziny. Ze względu na katolicki profil wychowania, dyrektor zatrudnia osobyodznaczające się wysokimi kwalifikacjami moralnymi i etycznymi, posiadające niezbędne kwalifikacje zawodowe i zamiłowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Pracownikom Ośrodka przysługują takie same uprawnienia, z jakich korzystają pracownicy tego samego rodzaju placówek publicznych, zaś do personelu administracyjno - obsługowego mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania Statutu i regulaminów wewnętrznych Ośrodka.

Organizacja placówki jest dostosowana do potrzeb mieszkających w niej dzieci. Limit miejsc w Ośrodku wynosi około 40. Wychowanki podzielone są na grupy wychowawcze, zgodnie z przepisami, jakie obowiązują w tego typu placówkach publicznych. Ośrodek zapewnia swym wychowankom całodobową opiekę, warunki do nauki i wychowania, opiekę całkowitą wychowankom, które są pozbawione opieki rodzicielskiej, możliwość realizacji celów rewalidacyjnych oraz wychowanie religijne. Głównym celem Ośrodka jest przygotowanie wychowanek, w miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w życiu społecznym, w integracji ze środowiskiem, a także stworzenie im możliwie najlepszych warunków wychowawczo - rewalidacyjnych, opiekuńczych, zdrowotnych i materialnych dla prawidłowego rozwoju. Cele te realizowane są we współpracy z rodzinami wychowanek, szkołą, instytucjami i osobami wspierającymi działalność Ośrodka.

Ośrodek prowadzi dokumentację, dotyczącą pobytu wychowanek, które obejmuje księgę ewidencji wychowanek, dzienniki zajęć, dokumentację osobistą wychowanek i inną, która wymagana jest przepisami szczegółowymi. Działa w oparciu o statut z dnia 01.09.2004 roku, zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi placówek publicznych.

© 2006-2020 Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP